Tour-Empfehlung 2: Natur in Südchina

  1. Shanghai – Ankunft
  2. Suzhou
  3. Hangzhou
  4. Huangshan
  5. Guilin
  6. Yunnan/Fujian
  7. Guangzhou – Abreise

Fertigstellen und weiter